Regulamin serwisu

Art. 1 Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem Serwisu Listiko jest Operator tj. BIKOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Poznaniu.

1.2. Serwis jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin ma charakter regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. .8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;
b) warunki świadczenia Usług, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator; zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;
d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;
e) zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu i Usług.

1.3. Użytkownicy korzystający z Serwisu są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w szczególności z Usług lub uzyskując dostęp do Serwisu lub Usług, Użytkownik akceptuje Regulamin.

Art. 2

2.1. Serwis stanowi internetową platformę pośredniczącą między osobami oferującymi wykonywanie zleceń określonych prac, usług lub tym podobnych czynności oraz osobami poszukującymi takich zleceń w celu skorzystania z nich.

2.2. W Serwisie dostępne są następujące Usługi
(a) Konto
(b) Zamieszczanie Zleceń
(c) Wizytówka
(d) Opinie
(e) Kojarzenie Zleceń
(f) Wyszukiwarki
(g) Wysyłanie Ofert
(h) Udostępnianie Treści
(i) Komunikator
(j) Formularz kontaktowy
(k) Powiadomienia mailowe

Art. 3

3.1. Dane Operatora są następujące:
(a) firma: BIKOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
(b) siedziba: Poznań
(c) adres: ul. SIELSKA, nr 17A, 60-129 POZNAŃ
(d) NIP: 7792441478
(e) REGON: 364144116
(f) rejestr i organ rejestrowy: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000611507
(g) adres mailowe: info@listiko.com
(h) adresy stron internetowych: www.listiko.com

Art. 4 Słownik pojęć - Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:

4.1. Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem www.listiko.com/regulamin tj. regulamin Serwisu Listiko.com regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu,

4.2. Serwis – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.listiko.com zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa www.listiko.com wraz z podległym domenami i wszelkimi innymi elementami (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne media, oprogramowanie),

4.3. Operator – BIKOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w POZNANIU, ul. SIELSKA, nr 17A, 60-129 POZNAŃ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611507,

4.4. Użytkownik – każdy podmiot, który zgodnie z prawem może korzystać z Serwisu i zawierać umowy o Usługi i który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu; Użytkownik może być Zlecającym lub Profesjonalistą,

4.5. Zlecający (lub Klient) - Użytkownik, który korzysta z Serwisu w celu zamieszczania w nim Zleceń i poszukiwania Fachowców i ich usług, w szczególności założył w tym celu Konto Zlecającego lub podejmuje inne czynności w tym celu,

4.6. Profesjonalista (lub Fachowiec) - Użytkownik, który posiada Konto Profesjonalisty i korzysta z Serwisu w celu utrzymywania w nim Wizytówki oraz odpowiadania na Zlecenia,

4.7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.8. Usługi - wskazane w Art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Serwis przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Serwisu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

4.9. Konto – jedna z Usług, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu; Konto może być Kontem Zlecającego lub Profesjonalisty,

4.10. Zamieszczanie Zleceń – jedna z Usług, umożliwiająca Zlecającym dodawanie Zleceń w Serwisie,

4.11. Wizytówka (lub Wizytówka Profesjonalisty) – jedna z Usług stanowiąca zbiór informacji o Fachowcu, w formie wizytówki internetowej zawierającej określone przez Fachowca informacje, dostępnej w Serwisie pod unikalnym adresem URL,

4.12. Kojarzenie Zleceń – jedna z Usług polegająca na automatycznym kierowaniu Zleceń do Profesjonalistów, którym takie Zlecenie może odpowiadać, w oparciu o algorytm Serwisu odwołujący się do informacji o Fachowcach dostępnych w Serwisie,

4.13. Wyszukiwarki – jedna z Usług umożliwiająca odnalezienie w Serwisie określonych Treści w zakresie Zleceń i co do Profesjonalistów, według określonych kryteriów,

4.14. Komunikator - Usługa o charakterze kontaktowym umożliwiająca bezpośredni kontakt między Profesjonalistą a Zlecającym na zasadzie dostępnej w Serwisie skrzynki pocztowej,

4.15. Opinie – Usługa, która pozwala Zlecającym na dodanie w Wizytówce danego Profesjonalisty Treści o charakterze oceny Fachowca i zrealizowanej przez niego usługi.

4.16. Formularz kontaktowy - Usługa o charakterze kontaktowym umożliwiająca bezpośredni kontakt między Użytkownikiem a Operatorem,

4.17. Treści - cała zawartość merytoryczną Serwisu, w tym w szczególności informacje o Usługach i Operatorze,

4.18. Udostępnianie Treści – jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami w ramach Serwisu,

4.19. Zlecenie - opisana w odpowiedniej formie potrzeba Zlecającego, co do określonych prac, usług lub tym podobnych czynności która oprócz opisu zawiera także kategorię, miejsce i czas realizacji,

4.20. Oferta – odpowiedź Profesjonalisty na Zlecenie zawierająca propozycję realizacji prac, usług lub innych czynności będących przedmiotem Zlecenia,

4.21. Powiadomienia mailowe – Usługa stanowiąca automatyczne maile z Serwisu do Zlecającego i Profesjonalisty,

4.22. Kredyty Listiko – funkcjonalność Serwisu stanowiąca rodzaj wirtualnej waluty funkcjonującej wyłącznie w Serwisie służącej do zapłaty za określone płatne funkcjonalności Serwisu. Funkcjonalność ta ma charakter czasowy i możliwość korzystania z niej wygasa na zasadach określonych Regulaminem,

4.23. Cennik - wykaz cen dostępnych funkcjonalności Serwisu.

4.24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.),

4.25. Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.),

4.26. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.),

Art. 5 Usługa Konto

5.1. Konto stanowi Usługę pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym funkcjonalności dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających Konto. Konto może być Kontem Zlecającego lub Profesjonalisty. Możliwe jest także posiadanie jednocześnie Konta Zlecającego i Konta Profesjonalisty.

5.2. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w art. 6 Regulaminu.

5.3. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

5.4. Korzystanie z Konta umożliwia dostęp do funkcjonalności niedostępnych dla Użytkowników niekorzystających z Konta tj:
(a) dla Zlecających- przeglądanie szczegółów Ofert, komunikacja z Fachowcem przez wbudowany Komunikator, wybór lub odrzucenie Oferty, zamknięcie Zlecenia, wystawienie Opinii wynajętemu Fachowcowi
(b) dla Fachowców- wysyłanie Ofert, komunikowanie się ze Zlecającym przez wbudowany Komunikator, aktualizacja Oferty, odpowiedź do wystawionej przez Zlecającego Opinii.

Art. 6 Rejestracja Konta

6.1. Procedura rejestracji Konta dokonywana jest w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
(a) Użytkownicy Serwisu podają swoje dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu rejestracji; formularz rejestracji wymaga podania dodatkowych danych przez Profesjonalistę.
(b) Dbałość o bezpieczeństwo Kont Serwisu wymaga od Użytkowników przestrzegania następujących zasad: zabronione jest podawanie fałszywych danych w procedurze rejestracji, podszywanie się pod inne podmioty lub osoby jak również tworzenie Konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
(c) Użytkownik może utworzyć dla siebie tylko jedno Konto, przy czym Konto Użytkownika może go dotyczyć jednocześnie jako Profesjonalisty jak i Zlecającego, w przypadku zablokowania lub usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia Operatora.
(d) W procedurze rejestracji Konta Użytkownik podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie, w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym.
(e) Konto można zarejestrować także za pomocą Facebooka – korzystając z opcji „Zarejestruj się przez Facebook” (na stronie rejestracji) lub „Zaloguj się przez Facebook” (na stronie logowania).

6.2. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta.

Art. 7 Zamieszczanie Zleceń

7.1. Usługa Zamieszczania Zleceń umożliwia Zlecającym dodanie Zlecenia w Serwisie. Dodanie Zlecenia w Serwisie nie wymaga ustanowienia hasła. W takim przypadku (bez ustanowienia hasła) Zlecający będzie mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wykorzystując linki zawarte w powiadomieniach mailowych wysyłanych przez Serwis na adres mailowy podany przez Zlecającego (np. linki do szczegółów Ofert od Profesjonalistów).

7.2. Opis Zlecenia powinien być na tyle precyzyjny aby Fachowiec mógł odpowiedzieć Ofertą zawierająca m.in. cenę.

7.3. W Zleceniach niedozwolone jest umieszczanie danych umożliwiających kontakt ze Zlecającym tj. (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy, strona www, dane komunikatorów itp.). Umieszczenie w zleceniu przez Zlecającego wymienionych w tym punkcie danych daje uprawnienie Operatorowi do zablokowania takiego zlecenia.

7.4. Operator ma możliwość ukrywania fragmentów Zleceń w zakresie danych umożliwiających kontakt ze Zlecającym tj. (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy, strona www, dane komunikatorów itp.).

7.5. Dodane Zlecenia są dostępne poprzez Usługę Wyszukiwarki (funkcja Szukaj Zlecenia” w Serwisie) oraz są automatycznie kierowane do stosownych Profesjonalistów z wykorzystaniem Usługi Kojarzenia Zleceń.

7.6. Umowa o Usługę Zamieszczanie Zleceń zostaje zawarta z chwilą dodania Zlecenia w Serwisie zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu, zaś zostaje rozwiązana z chwilą wygaśnięcia Zlecenia, o którym mowa w ust. 5

7.7. Zlecenie wygasa, gdy:
(a) definiowano w nim datę realizacji i zaznaczono jego zamknięcie po upływie tej daty- wraz upływem tej daty
(b) Zlecający je zamknie manualnie
(c) zostanie osiągnięta liczba 5 Ofert
(d) Zlecający zaznaczy, że wybiera 1 Fachowca do realizacji zlecenie (akceptuje jego Ofertę).

7.8. Operator ma prawo zmiany kategorii Zlecenia określonej przez Zlecającego. O zmianie kategorii Zlecający zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Zlecający może usunąć zamieszczone Zlecenie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Operatora

Art. 8 Wizytówka Profesjonalisty

8.1. Usługa Wizytówka dostępna jest tylko dla Profesjonalistów (Fachowców). Wizytówka jest dostępną za pośrednictwem Konta internetową wizytówką Fachowca, o charakterze profilu w portalu społecznościowym. W Wizytówce możliwe jest podanie danych dotyczących firmy, określenie kategorii i zakresu działalności, wgranie zdjęć, linki do filmów itp.

8.2. Umowa o Wizytówkę jest zawierana i rozwiązywana wraz z Umową o konto i w sposób określony dla umowy o Konto. Korzystanie z Usług Wizytówka wymaga posiadania Konta i zalogowania się w Koncie.

8.3. Zarządzanie Wizytówką, dodawanie i usuwanie informacji i zdjęć z Wizytówki następuje za pośrednictwem Konta.

8.4. Zamieszczając informacje w Wizytówce, w tym zdjęcie profilowe Fachowiec przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich dostępność, w tym dostępność jego wizerunku dla użytkowników sieci Internet, zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu oraz oświadcza, że podane informacje, dane i treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich.

8.5. Operator ma prawo zmiany kategorii branży Profesjonalisty. O zmianie kategorii Fachowiec zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email.

Art. 9 Oferty

9.1. Ofertę tworzy Fachowiec i jest ona odpowiedzią Fachowca na Zlecenie.

9.2. Oferta powinna zawierać propozycję realizacji prac, usług lub innych czynności będących przedmiotem Zlecenia oraz wycenę prac (propozycję ceny).

9.3. Ofertę przesyła się za pomocą wbudowanego Komunikatora. Ofertę można aktualizować za pomocą Komunikatora

Art. 10 Opinie

10.1. Usługa Opinie pozwala Zlecającym na dodanie w Wizytówce danego Fachowca Treści o charakterze opinii o danym Fachowcu i jego usługach.

10.2. Dodanie Opinii następuje tylko w ramach własnego Zlecenia i dotyczy tylko Fachowca wybranego w Serwisie do realizacji Zlecenia.

10.3. Fachowiec ma prawo do 1 odpowiedzi na Opinie Zlecającego. Odpowiedź będzie widoczna w Wizytówce pod Opinią.

Art. 11 Kojarzenie Zleceń

11.1. Usługa Kojarzenia Zleceń polega na automatycznym prezentowaniu Zlecenia skojarzonym Fachowcom przy pomocy automatycznego dopasowania na podstawie mechanizmu kojarzenia kategorii Zlecenia i miejsca realizacji usługi z kategorią Fachowca i zakresem geograficznym działania Fachowca

Art. 12 Wyszukiwarki

12.1. Wyszukiwarki pozwalają na wyszukanie w Serwisie według podanych w Serwisie kryteriów (tj. kategoria, zasięg działalności, miejsce realizacji) odpowiednich Treści dotyczących:
(a) Zleceń - zakładka „Szukaj Zlecenia” w Serwisie
(b) Profesjonalistów - zakładka „Szukaj Profesjonalisty” w Serwisie

Art. 13 Udostępnianie Treści

13.1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom zapoznawać się z Treściami w Serwisie, w tym Wizytówkami, Zleceniami oraz Opiniami.

13.2. Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje w Serwisie zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Serwisu na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich, a także na wiązanie tych informacji z Użytkownikiem.

13.3. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zlecenia, Oferty, Wizytówki, Konta, Opinii lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści wymienione w art 16 ust. 1

Art. 14 Usługi kontaktowe

14.1. W ramach Usług o charakterze kontaktowym Operator udostępnia w Serwisie Komunikator oraz Formularz Kontaktowy. Komunikator dostępny jest jedynie w Koncie.

Art. 15 Powiadomienia mailowe

15.1. Powiadomienia mailowe czyli automatyczne maile z Serwisu do Zlecającego i Fachowca będą wysyłane w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia np. otrzymanie Zlecenia lub otrzymanie Oferty. W Serwisie jest możliwość określania przez Użytkownika, które powiadomienia są aktywne, a które nie (domyślnie wszystkie powiadomienia są ustawione jako aktywne).

Art. 16 Zasady korzystania z Serwisu

16.1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Zlecenia, Oferty, Wizytówki lub Opinii treści:
(a) wzywających do nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub nawołujących lub zachęcających do przemocy;
(b) o charakterze gróźb lub tzw. mowy nienawiści;
(c) naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;
(d) naruszających prawa własności przemysłowej;
(e) celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste;
(f) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;
(g) udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych;
(h) zawierają treści pornograficzne;
(i) propagujących alkohol lub środki odurzające;
(j) naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
(k) których celem jest poniżanie, zawstydzanie, nękanie lub prześladowanie innych osób;
(l) stanowiących naruszenie prawa, w szczególności Zleceń, których przedmiot lub sposób wykonania jest zabroniony przez prawo, stanowi przestępstwo, nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy lub jest w inny sposób bezprawny.

16.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z treścią Zlecenia, Oferty lub Wizytówki jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zleceniu, Wizytówce i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Fachowców do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.

16.3. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.

16.4. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator:
(a) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
(b) który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
(c) który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu,
(d) nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.

Art. 17 Płatności w Serwisie i Kredyty Listiko

17.1. Ceny dostępnych dla Użytkowników funkcjonalności Serwisu zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2). Dostęp do Cennika znajduje się pod adresem listiko.com/cennik

17.2. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych płatnych funkcjonalności i usług w Serwisie, które nie zostały ujęte w cenniku.

17.3. Zapłata za wymienione w cenniku płatne funkcjonalności Serwisu dokonywana jest za pomocą specjalnych Kredytów Listiko zgromadzonych na koncie Użytkownika. Płatność za zakup Kredytów (w tym płatność kartami płatniczymi) odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro SA z siedzibą w 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

17.4. Opłata za Kredyty Listiko jest pobierana z góry.

17.5. Kredyty Listiko stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Operatora.

17.6. Po wpłynięciu należności Użytkownik będzie poinformowany o możliwości pobrania faktury (komunikat w Serwisie). Faktura będzie dostępna bezpośrednio w Serwisie na co Użytkownik wyraża zgodę.

17.7. Dane do faktury pobierane są z Wizytówki Profesjonalisty oraz formularza płatności.

17.8. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

17.9. Operator ma prawo do stosowania cen promocyjnych za zakup oferowanych przez siebie usług. Obecnie obowiązujące promocje zawarte są w Art. 18 niniejszego Regulaminu.

17.10. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.

17.11. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.

17.12. Kredyty Listiko wygasają:
(a) jeśli Użytkownik nie wykorzysta ich w terminie 180 dni od dnia dokonania ostatniej transakcji zakupu (Kredytów)
(b) po rozwiązaniu Umowy o Usługę Konto

17.13. Niewykorzystane Kredyty Listiko nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że przepisy prawa bądź zapisy niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

17.14. Kredyty Listiko, którymi Użytkownik (Fachowiec) zapłacił za wysłanie oferty do Zlecającego, zostaną mu zwrócone, jeśli Zlecający nie kliknie w szczegóły oferty przez 72 godziny od jej wysłania.

Art. 18 Pakiet promocyjny „na start”

18.1. Wszyscy nowi użytkownicy, którzy w wyznaczonym okresie zarejestrują się w Serwisie Listiko otrzymają prawo skorzystania z Pakietu promocyjnego „na start” (zwanego Pakietem promocyjnym) tzn. przy zakupie 3 Kredytów Listiko (zgodnie z obowiązującym cennikiem) otrzymują dodatkowe darmowe 12 kredytów do wykorzystania na płatne usługi w Serwisie. Więcej o Kredytach Listiko i płatnych usługach w Art. 17 niniejszego Regulaminu.

18.2. Pakiet promocyjny będzie oferowany wszystkim nowym Użytkownikom, którzy zarejestrują się i aktywują Wizytówkę od 07.12.2020 włącznie.

Pakiet promocyjny będzie oferowany automatycznie po spełnieniu ww. warunków. Będzie on widoczny w Koncie Użytkownika w zakładce „Ustawienia konta” – „Kredyty Listiko”.

Pakiet promocyjny będzie mógł być wykorzystany od momentu jego oferowania do końca następnego dnia. Po upływie tego okresu ww. Pakiet będzie niedostępny.

Nowy użytkownik będzie mógł skorzystać z Pakietu promocyjnego tylko raz – po wykorzystaniu ww. Pakiet będzie niedostępny. Do przedstawionych tutaj zasad mają zastosowanie także zapisy art. 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu („Użytkownik może utworzyć dla siebie tylko jedno Konto”).

Art. 19 Pakiet powitalny

Od 15.04.2022 wszyscy nowi użytkownicy zyskują prawo do skorzystania z Pakietu Powitalnego. Regulamin pakietu.

Art. 20 Odstąpienie od umowy

20.1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Serwisie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.

20.2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.

20.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1.a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
(1.b) o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

20.4. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, jeśli dana Usługa jest płatna

20.5. Operator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Art. 21 Reklamacje

21.1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług.

21.2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora, o których mowa w art. 3 Regulaminu.

21.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.

21.4. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Operator poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym.

21.5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

Art. 22 Zawieranie i rozwiązanie umowy o Usługi

22.1. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej Umowa o Usługę jest zawierana z chwilą przystąpienia do korzystania z funkcjonalności Serwisu stanowiącej daną Usługę i rozwiązywania z chwilą zaprzestania takiego korzystania.

22.2. Niezależnie od postanowień Regulaminu określających sposoby rozwiązania umowy o Usługi przez Użytkownika Operator ma prawo wypowiedzieć umowę o Usługi lub Usługę z zachowaniem 1 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy próbie uzyskania dostępu do swojego Konta.

22.3. Wypowiedzenie umowy przez Operatora lub Użytkownika lub jej rozwiązanie w jakikolwiek sposób nie uchyla odpowiedzialności żadnej ze stron z tytułu czynności lub naruszeń dokonanych przed dniem rozwiązania umowy.

Art. 23 Wymaganie techniczne korzystania z Serwisu

23.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien dysponować:
(a) połączeniem z siecią Internet;
(b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

23.2. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

Art. 24 Postanowienia końcowe

24.1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.

24.2 Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym listiko.com/regulamin przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.

24.3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Serwisu.

24.4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

24.5. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Operatora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany. Ponadto Operator w każdej chwili może zaprzestać oferowania pakietów promocyjnych i innych podobnych promocji.

24.6. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.

24.7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Serwisie oraz dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. BIKOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul. SIELSKA, nr 17A, 60-129 POZNAŃ, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: BIKOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul. SIELSKA, nr 17A, 60-129 POZNAŃ
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
o świadczenie następującej Usługi
............................................................................................................
– Data zawarcia umowy.................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................
– Adres konsumenta(-ów)..................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................................................
– Data.............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Cennik

Zapoznaj się z naszą Polityką cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania.
Jeśli klikniesz Akceptuję - zgadzasz się na instalację plików cookies na Twoim urządzeniu i korzystanie z nich w sposób opisany w Polityce cookies.

Akceptuję