POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników stron internetowych Serwisu www.listiko.com ("Serwis") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu - BIKOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul. SIELSKA, nr 17A, 60-129 POZNAŃ („Spółka”), NIP: 7792441478, REGON 364144116, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000611507.
3. Spółka przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.
4. Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:

a) nazwisko i imię Użytkownika;
b) kraj, województwo, powiat, miasto Użytkownika;
c) nazwa firmy Użytkownika;
d) kraj, województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy, adres firmy Użytkownika;
e) telefon Użytkownika;
f) adres strony www firmy Użytkownika;
g) NIP firmy Użytkownika;
h) rok założenia firmy Użytkownika;
i) liczba pracowników firmy Użytkownika;
j) adres e-mail Użytkownika;
k) zdefiniowane kategorie branż firmy Użytkownika;
l) zasięg działalności firmy Użytkownika;
m) opis działalności firmy Użytkownika;
n) zdjęcia dot. firmy i zrealizowanych prac przez firmę Użytkownika;
o) filmy dot. firmy i zrealizowanych prac przez firmę Użytkownika;
p) certyfikaty Użytkownika.
5. Spółka przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Serwisu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
6. Spółka może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Spółka przechowuje dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte z systemów.
8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez Spółkę lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od uzyskania zgody Użytkownika.
10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. SIELSKA, nr 17A, 60-129 POZNAŃ, lub drogą mailową na adres info@listiko.com.
11. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
12. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Spółki przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Spółka zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Spółki.
14. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: info@listiko.com.